Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Meerjarig beleidsplan

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715


Bestuur

J.G. Uleman voorzitter
J.C.M. de Bree vice-voorzitter
C. Mol secretaris/penningmeester
J.W.A. Andriessen lid

 

De Debman Stichting, opgericht 14 oktober 2005, heeft ten doel:

  • de bevordering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland
  • het ondersteunen van sociale projecten
  • het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek
  • het ondersteunen van culturele projecten in de Haagse Regio (Voorburg-Leidschendam, Voorschoten, Den Haag, Oegstgeest, Zoetermeer, Wassenaar, Westland)

Nader uitgewerkt verleent de stichting steun aan:

  • talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de regio Den Haag. Dit geschiedt door de uitreiking van stipendia en prijzen. Aanvragen voor uitvoeringen worden niet gehonoreerd.
  • projecten voor ouderen, minderbedeelden en laaggeletterden in de Haagse regio.

De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • steun is gericht op de realisatie van concrete en duidelijk afgebakende voorstellen. Deze wordt ook toegekend aan langdurige projecten (meestal twee tot vijf jaar). Indicatief gaat het om projecten van minimaal € 15.000,-. De hulp is echter nooit permanent.
  • in principe krijgen projecten geen ondersteuning als deze voor de aanvraag al gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn.
  • activiteiten en projecten met een overwegend of uitgesproken politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking voor een donatie of lening.


Strategie

Projecten kunnen op initiatief van het Bestuur geëntameerd worden, doch ook door aanvragen van belanghebbenden.

Tot de werkzaamheden van de stichting behoren het overbrengen van kennis en het financieren via gift of (renteloze) lening.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het accent van de stichting ligt op het ondersteunen van autonome grotere projecten binnen de doelstelling. De stichting is actief op zoek naar dergelijke projecten.


Beleid

Het vermogen zal gevormd worden door schenkingen en legaten en op andere wijze verkregen fondsen. Er zal geen actief wervingsbeleid gevoerd worden.

Het vermogen zal risicomijdend worden aangehouden.

In de komende tijd zal het Bestuur streven naar het aangaan van langdurige verplichtingen met bestaande begunstigden en een aantal potentiële begunstigden. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het Bestuur voldoet aan de verplichting om de ontvangen donaties binnen een redelijke tijdsbestek te besteden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldige selectieprocedure. Daarbij wordt ook een continuïteitsreserve aangehouden om voldoende middelen beschikbaar te hebben bij mogelijke eventualiteiten.

Het Bestuur verwacht, zoals in het recente verleden, ook in de toekomst geld beschikbaar te kunnen stellen aan getalenteerde studenten en jonge kunstenaars ten behoeve van studie, stages en dergelijke. Hieronder kunnen ook vallen de financiering van masterclasses en concoursen.


Beheer

Een bestuursvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden. Verder is er telefonisch en schriftelijk contact.

Het Bestuur ontvangt geen beloning. Voor het personeel is een individuele salarisregeling van toepassing.

Na afloop van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) zal een jaarverslag ter goedkeuring aan het Bestuur worden gepresenteerd.

Begroting

Begroting 2019 – 2021 (in euro’s) 
2019 2020 2021
Schenking 200.000 200.000
Beschikbaar uit stamvermogen 50.000 100.000 150.000
Totaal beschikbaar 250.000 300.000 150.000
Algemene kosten 57.000 62.000 67.000
Beschikbaar voor doelstelling 193.000 238.000 83.000


Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten (in euro’s)
2018 2017
BATEN
Ontvangen donatie 200.000 200.000
Vrijval continuïteitsreserve 35.000
Overige baten
Ontvangen rente 230 598
SOM DER BATEN 200.230 235.598
     
LASTEN    
     
Besteed aan doelstelling    
Donaties 433.560 251.609
     
Overige lasten    
Salarissen en sociale lasten 37.996 37.074
Overige kosten 17.817 18.278
Totaal overige lasten 55.813 55.352
     
SOM DER LASTEN 489.373 306.961
     
SALDO VAN BATEN EN LASTEN
-289.143 -71.363
     
     
Bestemming saldo    
Toevoeging / onttrekking aan:    
Algemene reserve -289.143 -106.363
Continuïteitsreserve 35.000
  -289.143 -71.363

 

Toelichting staat baten en lasten

ALGEMEEN
De Debman Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten. De inkomensstroom ligt vast en de begunstigden zijn zelf verantwoordelijk voor hun budgetbeheersing. Derhalve is het opnemen van de begrotingscijfers en een toelichting op de verschillen achterwege gelaten.

Vergelijkende cijfers
In de vergelijkende cijfers 2017 Is de presentatie van de vrijval continuïteits-reserve groot € 35.000 aangepast en in de staat van baten en lasten opgenomen. Deze aanpassing verhoogt het resultaat 2017 met dit bedrag en heeft geen gevolg voor de hoogte van het vermogen.

DONATIES
De donaties van € 433.560 (2017: € 251.609) hebben met name betrekking op uitgaven en toezeggingen met betrekking tot activiteiten op het gebied van dans en muziek, armoedebestrijding en ouderenzorg in de Haagse regio.

BEZOLDIGING
De bestuursleden zijn statutair onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding. Er zijn twee werknemers op part-time basis in dienst.