Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Meerjarig beleidsplan

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 28
2514 BR  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715


Bestuur

J.G. Uleman voorzitter
J.C.M. Uleman – De Bree vice-voorzitter
C. Mol secretaris/penningmeester
J.T. Bestebreurtje lid

 

De Debman Stichting, opgericht 14 oktober 2005, heeft ten doel:

  • het ondersteunen van sociale projecten
  • het ondersteunen van culturele projecten in de Haagse Regio (Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland, Zoetermeer)
  • het ondersteunen van projecten in Ghana op het gebied van voeding, gezondheid, onderwijs, medische hulp, cultuur en natuur

Nader uitgewerkt verleent de stichting steun aan:

  • talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de regio Den Haag. Dit geschiedt door de uitreiking van stipendia en prijzen. Aanvragen voor uitvoeringen worden niet gehonoreerd
  • duurzame ontwikkelingsprojecten die de Ghanese samenleving ten goede komen. Deze projecten hebben vaak betrekking op gezondheidszorg, voedselverbetering, onderwijs en landbouw
  • projecten voor ouderen, minderbedeelden en laaggeletterden in de Haagse regio

De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • steun is gericht op de realisatie van concrete en duidelijk afgebakende voorstellen. Deze wordt ook toegekend aan langdurige projecten (meestal twee tot vier jaar). De hulp is echter nooit permanent
  • in principe krijgen projecten geen ondersteuning als deze voor de aanvraag al gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn
  • activiteiten en projecten met een overwegend of uitgesproken politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking voor een donatie of lening


Strategie

Projecten kunnen op initiatief van het Bestuur geëntameerd worden, doch ook door aanvragen van belanghebbenden.
Tot de werkzaamheden van de stichting behoren het overbrengen van kennis en het financieren via gift of (renteloze) lening.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


Beleid

Het vermogen zal gevormd worden door schenkingen van de stichter of door op andere wijze verkregen fondsen. Er zal geen actief wervingsbeleid gevoerd worden.
Het vermogen zal steeds beschikbaar zijn voor door het Bestuur goedgekeurde aanvragen en derhalve als liquide middelen op een direct opvraagbare spaarrekening aangehouden worden.
De donaties zullen eerst plaatsvinden na goedkeuring van alle bestuursleden.

In de komende achttien maanden zal het Bestuur streven naar het aangaan van langdurige verplichtingen met bestaande begunstigers en een aantal potentiële begunstigers. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het Bestuur voldoet aan de verplichting om de ontvangen donaties binnen een redelijke tijdsbestek te besteden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldige selectieprocedure. Daarbij wordt ook een continuïteitsreserve aangehouden om voldoende middelen beschikbaar te hebben bij mogelijke eventualiteiten.

Het Bestuur verwacht, zoals in het recente verleden, ook in de toekomst geld beschikbaar te kunnen stellen aan getalenteerde studenten en jonge kunstenaars ten behoeve van studie, stages e.d. Hieronder kunnen ook vallen de financiering van masterclasses en concoursen.
In Ghana worden projecten uitgevoerd in samenwerking met derden om door middel van kennisoverdracht en het beschikbaar stellen van apparaten/machines werkgelegenheid te brengen.
Tevens is de stichting partner in het realiseren van een zorgboerderij voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte jongeren.


Beheer

Een bestuursvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden. Verder is er telefonisch en schriftelijk contact.
Het Bestuur ontvangt geen beloning. Voor het personeel is een individuele salarisregeling van toepassing.
Na afloop van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) zal een jaarverslag ter goedkeuring aan het Bestuur worden gepresenteerd.
De financiële verantwoording 2012-2016 is op de website opgenomen.


Financiële verantwoording

Balans per 31 december
Activa 2016 2015 2014 2013 2012
Inventaris 2 2 2 343 3.386
Leningen 28.000
Vorderingen 9.478 18.351 11.251 8.097 17.583
Liquide middelen 681.302 575.427 447.181 264.305 157.692
Totaal activa 690.782 593.780 486.434 272.745 178.661
Passiva
Eigen vermogen 690.782 592.407 484.931 270.115 176.576
Kortlopende schulden 1.503 1.373 1.503 2.630 2.085
Totaal passiva 690.782 593.780 486.434 272.745 178.661

 

Staat van baten en lasten
Baten 2016 2015 2014 2013 2012
Giften van particulieren 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Vrijgevallen voorziening lening 18.664 40.532 100.400
Totaal baten 218.664 240.532 300.400 200.000 200.000
Lasten
Donaties 73.742 95.000 41.344 61.438 40.875
Personeelskosten 33.159 30.186 33.919 34.047 38.027
Algemene kosten 17.111 11.268 12.943 9.988 9.791
Afschrijvingskosten 3.043 3.042
Totaal lasten 124.012 136.454 88.206 108.516 91.735
Saldo van baten en lasten 94.652 104.078 212.194 91.484 108.265
Financiele baten 2.220 3.398 2.623 2.055 1.581
Vermogensmutatie 96.872 107.476 214.817 93.539 109.846

 

Toelichting bij de financiële verantwoording

Algemeen

Vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van een afschrijving naar tijd

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen wegen oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Vaste activa
inventaris computer totaal
Aanschafwaarde 48.545 7.440 53.985
Afschrijving 48.544 7.439 53.983
Boekwaarde 31.12.2016 1 1 2

De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar voor inventaris en 3 jaar voor computers.

Leningen
Dit betreft een lening groot € 113.904 aan Health Access Network in Ghana.
Voor de gehele lening is een voorziening getroffen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen per 31 december 2016

Toegezegde giften € 27.661