Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Meerjarig beleidsplan

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715


Bestuur

J.G. Uleman voorzitter
J.C.M. de Bree vice-voorzitter
C. Mol secretaris/penningmeester
J.W.A. Andriessen lid

 

De Debman Stichting, opgericht 14 oktober 2005, heeft ten doel:

  • de bevordering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland
  • het ondersteunen van sociale projecten
  • het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek
  • het ondersteunen van culturele projecten in de Haagse Regio (Voorburg-Leidschendam, Voorschoten, Den Haag, Oegstgeest, Zoetermeer, Wassenaar, Westland)

Nader uitgewerkt verleent de stichting steun aan:

  • talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de regio Den Haag. Dit geschiedt door de uitreiking van stipendia en prijzen. Aanvragen voor uitvoeringen worden niet gehonoreerd.
  • projecten voor ouderen, minderbedeelden en laaggeletterden in de Haagse regio.

De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • steun is gericht op de realisatie van concrete en duidelijk afgebakende voorstellen. Deze wordt ook toegekend aan langdurige projecten (meestal twee tot vijf jaar). Indicatief gaat het om projecten van minimaal € 15.000,-. De hulp is echter nooit permanent.
  • in principe krijgen projecten geen ondersteuning als deze voor de aanvraag al gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn.
  • activiteiten en projecten met een overwegend of uitgesproken politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking voor een donatie of lening.


Strategie

Projecten kunnen op initiatief van het Bestuur geëntameerd worden, doch ook door aanvragen van belanghebbenden.

Tot de werkzaamheden van de stichting behoren het overbrengen van kennis en het financieren via gift of (renteloze) lening.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het accent van de stichting ligt op het ondersteunen van autonome grotere projecten binnen de doelstelling. De stichting is actief op zoek naar dergelijke projecten.


Beleid

Het vermogen zal gevormd worden door schenkingen en legaten en op andere wijze verkregen fondsen. Er zal geen actief wervingsbeleid gevoerd worden.

Het vermogen zal risicomijdend worden aangehouden.

In de komende tijd zal het Bestuur streven naar het aangaan van langdurige verplichtingen met bestaande begunstigden en een aantal potentiële begunstigden. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het Bestuur voldoet aan de verplichting om de ontvangen donaties binnen een redelijke tijdsbestek te besteden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldige selectieprocedure. Daarbij wordt ook een continuïteitsreserve aangehouden om voldoende middelen beschikbaar te hebben bij mogelijke eventualiteiten.

Het Bestuur verwacht, zoals in het recente verleden, ook in de toekomst geld beschikbaar te kunnen stellen aan getalenteerde studenten en jonge kunstenaars ten behoeve van studie, stages en dergelijke. Hieronder kunnen ook vallen de financiering van masterclasses en concoursen.


Beheer

Een bestuursvergadering wordt twee maal per jaar gehouden. Verder is er telefonisch en schriftelijk contact.

Het Bestuur ontvangt geen beloning. Voor het personeel is een individuele salarisregeling van toepassing.

Na afloop van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) zal een jaarverslag ter goedkeuring aan het Bestuur worden gepresenteerd.

Begroting

Begroting 2020 – 2022 (in euro’s)
Werkelijk Begroot
2019 2020 2021 2022 2020 t/m 2022
Algemene reserve 111.045
Schenking 200.000 200.000 200.000
Beschikbaar uit stamvermogen 50.000 100.000 150.000 200.000 450.000
Totaal beschikbaar 361.045 300.000 150.000 200.000 650.000
Algemene kosten 70.047 65.000 68.000 71.000 204.000
Rentekosten 20.000 38.000 49.000 107.000
Beschikbaar voor doelstelling 290.998 215.000 44.000 80.000 339.000

In de periode 2020-2022 is dus een bedrag van € 339.000 beschikbaar voor de doelstelling.


Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten (in euro’s)
2019 2018 2017
BATEN
Ontvangen donatie 200.000 200.000 200.000
Vrijval continuïteitsreserve 35.000
Overige baten
Ontvangen rente 304 230 598
SOM DER BATEN 200.304 200.230 235.598
       
LASTEN      
       
Besteed aan doelstelling      
Donaties 243.038 433.560 251.609
       
Overige lasten      
Salarissen en sociale lasten 38.426 37.996 37.074
Overige kosten 31.621 17.817 18.278
Totaal overige lasten 70.047 55.813 55.352
       
SOM DER LASTEN 313.085 489.373 306.961
       
SALDO VAN BATEN EN LASTEN -112.781 -289.143 -71.363
       
       
Bestemming saldo      
Toevoeging / onttrekking aan:      
Algemene reserve -112.781 -289.143 -106.363
Vrijval continuïteitsreserve 35.000
Besteed uit vrijval stamvermogen 50.000
  -62.781 -289.143 -71.363

 

Toelichting staat baten en lasten

ALGEMEEN
De Debman Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten. De inkomensstroom ligt vast en de begunstigden zijn zelf verantwoordelijk voor hun budgetbeheersing. Derhalve is het opnemen van de begrotingscijfers en een toelichting op de verschillen achterwege gelaten.

Donaties
De donaties van € 243.038 (2018: € 433.560) hebben met name betrekking op uitgaven en toezeggingen met betrekking tot activiteiten op het gebied van dans en muziek, armoedebestrijding en ouderenzorg in de Haagse regio.

Bezoldiging
De bestuursleden zijn statutair onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding. Er zijn twee werknemers op parttime basis in dienst.