Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Meerjarig beleidsplan

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715


Bestuur

J.G. Uleman voorzitter
J.C.M. Uleman – De Bree vice-voorzitter
C. Mol secretaris/penningmeester

 

De Debman Stichting, opgericht 14 oktober 2005, heeft ten doel:

  • de bevordering van wetenschappelijk onderzoek in Nederland
  • het ondersteunen van sociale projecten in Nederland
  • het ondersteunen van culturele projecten in de Haagse Regio ( Voorburg-Leidschendam, Voorschoten, Den Haag, Oegstgeest, Zoetermeer, Wassenaar, Westland)

Nader uitgewerkt verleent de stichting steun aan:

  • talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de regio Den Haag. Dit geschiedt door de uitreiking van stipendia en prijzen. Aanvragen voor uitvoeringen worden niet gehonoreerd.
  • projecten voor ouderen, minderbedeelden en laaggeletterden in de Haagse regio.

De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • steun is gericht op de realisatie van concrete en duidelijk afgebakende voorstellen. Deze wordt ook toegekend aan langdurige projecten (meestal twee tot vijf jaar). De hulp is echter nooit permanent.
  • in principe krijgen projecten geen ondersteuning als deze voor de aanvraag al gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn.
  • activiteiten en projecten met een overwegend of uitgesproken politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking voor een donatie of lening.


Strategie

Projecten kunnen op initiatief van het Bestuur geëntameerd worden, doch ook door aanvragen van belanghebbenden.
Tot de werkzaamheden van de stichting behoren het overbrengen van kennis en het financieren via gift of (renteloze) lening.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Door het afstoten van de activiteiten in Ghana kan er nu meer tijd worden vrijgemaakt om nog actiever op zoek te gaan naar grotere projecten die voldoen aan de doelstellingen van de stichting.
Deze focus heeft het afgelopen jaar al geresulteerd in een aantal overeenkomsten en er worden stappen gezet om ook de komende jaren tot een grotere besteding van de gelden te komen waardoor er een afname van het vermogen gerealiseerd zal worden.
Wel moet in acht genomen worden dat de projecten voldoen aan de strenge eisen van de stichting.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.


Beleid
Het vermogen zal gevormd worden door schenkingen van de stichter of door op andere wijze verkregen fondsen. Er zal geen actief wervingsbeleid gevoerd worden.
Het vermogen zal steeds beschikbaar zijn voor door het Bestuur goedgekeurde aanvragen en derhalve als liquide middelen op een direct opvraagbare spaarrekening aangehouden worden.
De donaties zullen eerst plaatsvinden na goedkeuring van alle bestuursleden.

In de komende tijd zal het Bestuur streven naar het aangaan van langdurige verplichtingen met bestaande begunstigden en een aantal potentiële begunstigden. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het Bestuur voldoet aan de verplichting om de ontvangen donaties binnen een redelijk tijdsbestek te besteden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldige selectieprocedure. Daarbij wordt ook een continuïteitsreserve aangehouden om voldoende middelen beschikbaar te hebben bij mogelijke eventualiteiten.

Het Bestuur verwacht, zoals in het recente verleden, ook in de toekomst geld beschikbaar te kunnen stellen aan getalenteerde studenten en jonge kunstenaars ten behoeve van studie, stages e.d. Hieronder kunnen ook vallen de financiering van masterclasses en concoursen.


Beheer

Een bestuursvergadering wordt minimaal eenmaal per jaar gehouden. Verder is er telefonisch en schriftelijk contact.
Het Bestuur ontvangt geen beloning. Voor het personeel is een individuele salarisregeling van toepassing.
Na afloop van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) zal een jaarverslag ter goedkeuring aan het Bestuur worden gepresenteerd.
De financiële verantwoording is op de website (www.debman.nl) opgenomen.


Financiële verantwoording

Balans per 31 december
Activa 2017 2016 2015 2) 2015 1) 2014 2013
Inventaris 503 2 2 2 2 343
Leningen 28.000
Vorderingen 7.432 9.478 18.351 18.351 11.251 8.097
Liquide middelen 720.283 681.302 575.427 575.427 447.181 264.305
Totaal activa 728.218 690.782 593.780 593.780 486.434 272.745
Passiva
Eigen vermogen 547.969 690.782 572.556 592.407 484.931 270.115
Kortlopende schulden 52.249 1.503 21.224 1.373 1.503 2.630
Langlopende schulden 128.000
Totaal passiva 728.218 690.782 593.780 593.780 486.434 272.745
1) = vóór stelselwijziging 2) = nà stelselwijziging

 

Staat van baten en lasten
Baten 2017 2016 2015 2014 2013
Giften van particulieren 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
Vrijgevallen voorziening lening 828 18.664 40.532 100.400
Totaal baten 200.828 218.664 240.532 300.400 200.000
Lasten
Donaties 251.609 73.742 95.000 41.344 61.438
Personeelskosten 37.074 33.159 30.186 33.919 34.047
Algemene kosten 19.009 17.111 11.268 12.943 9.988
Afschrijvingskosten 97 3.043
Totaal lasten 307.789 124.012 136.454 88.206 108.516
Saldo van baten en lasten (106.961) 94.652 104.078 212.194 91.484
Financiële baten 598 2.220 3.398 2.623 2.055
Vermogensmutatie (106.363) 96.872 107.476 214.817 93.539

 

Toelichting bij de financiële verantwoording

Algemeen

Vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van een afschrijving naar tijd.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen wegen oninbaarheid.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Stelselwijziging
Met ingang van 2017 worden toegezegde donaties, die nog niet zijn geëffectueerd als een schuld onder toegezegde donaties in de balans opgenomen. De vergelijkende cijfers voor 2016 zijn overeenkomstig aangepast.

Het effect op het resultaat en eigen vermogen is onder  ‘Eigen Vermogen’ toegelicht.

Eigen vermogen
Het mutatieoverzicht van het vermogen voor en na stelselwijziging luidt als volgt:

Eigen vermogen
2017 2016 2015
  Totaal
vermogen
Algemene
reserve
Continuïteits-
reserve
Totaal
vermogen
Algemene
reserve
Continuïteits-
reserve
Vermogen
Openings-
vermogen
654.333 534.333 120.000 572.556 572.556   484.931
Bate / Last
voor stelselwijziging
72.312 72.312   96.872 96.872   107.467
Toegezegde donaties (178.676) (178.676)   (15.095) (15.095)   (19.852)
Bate / Last
na stelselwijziging
(106.364) (106.364)   81.777 81.777   87.625
Mutatie continuïteits-
reserve
0 35.000 (35.000) 0 (120.000) 120.000  
Vermogen
eind van het jaar
547.969 462.969 85.000 654.333 534.333 120.000 572.556

Omdat de toegezegde donaties nu voorzien worden kan in 2017 met een lagere continuïteitsreserve worden volstaan.

Vaste activa
inventaris computer totaal
Aanschafwaarde 48.545 8.038 56.583
Afschrijving 48.544 7.536 56.080
Boekwaarde 31.12.2017 1 502 503

De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar voor inventaris en 3 jaar voor computers.