Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Debman Stichting Jaarverslag 2022

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715

 

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit:

J.C.M. Uleman-de Bree voorzitter
C. Mol secretaris / penningmeester
J.W.A. Andriessen bestuurslid

 

De Debman Stichting heeft onder andere ten doel:

  • De bevordering van wetenschappelijk onderzoek;
  • Het ondersteunen van sociale projecten;
  • Het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek;
  • Het ondersteunen van projecten op het gebied voeding, gezondheid, onderwijs, medische hulp, cultuur en natuur; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

In maart 2021 overleed, na een kort ziekbed, de oprichter van de Debman Stichting de heer Uleman. Het bestuur van de stichting zal zijn inspirerende leiding en enthousiasme node missen. De financiële consequenties voor de stichting zijn in de jaarrekening nader uiteen gezet.

In 2022 werd € 391.843 aan de doelstelling besteed (2021: € 585.381).

Voorts wordt er verwezen naar het standaard formulier publicatie ANBI stichtingen.

De belangrijkste toezeggingen in 2022 waren (afgerond):

Straatpastoraat “Aanstelling straatpastoor 2023-2027” € 170.000
Voedselbank “Verswinkel LAAK 2023-2025” € 120.000
Nederlands Danstheater Drietal Projecten € 42.410
Boodschappen Dienst Viertal Projecten € 47.494

In het boekjaar 2022 werd de vijfde en laatste termijn van de stamvermogensstorting groot € 1.250.000 ontvangen.

Het boekjaar 2022 sluit met een vermogenstoename van € 1.023.153 (vorig jaar een toename van € 679.649).

Den Haag, juli 2023

Namens het Bestuur, J.C.M. Uleman-de Bree

 

Begroting

Begroting 2023 – 2025 (in euro’s)
  2023 2024 2025
Algemene reserve 3.773 0 0
Beschikbaar uit stamvermogen 200.000 200.000 200.000
Toegezegde schenking 0 0 0
Toegezegde donaties -32.500 0 0
Rentekosten 0 0 0
Overige kosten -63.000 -66.000 -69.000
       
Beschikbaar voor doelstelling 108.273 134.000 131.000

 

Toelichting

Voor 2023 wordt de schenking mede bepaald door de uitgaven die in 2023 aanvullend worden toegezegd. Uitgangspunt is dat het stamvermogen cf. de schenkingsakten niet worden aangetast.

 

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten (in Euro’s)
  2022 2021
BATEN    
     
Ontvangen donatie 235.000 100.000
     
Overige baten    
Ontvangen rente 0 0
     
     
SOM DER BATEN 235.000 100.000
     
LASTEN    
     
Besteed aan doelstelling    
Donaties -391.843 -585.381
     
Overige lasten    
Salarissen en sociale lasten -14.768 -19.251
Overige kosten -27.220 -31.478
Betaalde interest -28.017 -34.241
Totaal overige lasten -70.005 -84.970
     
     
SOM DER LASTEN 461.484 670.351
     
     
SALDO VAN BATEN EN LASTEN -226.848 -570.351
     
     
Bestemming saldo    
Toevoeging/onttrekking algemene reserve    
Saldo baten en lasten -226.848 -570.351
Besteed uit vrijval stamvermogen 200.000 175.000
     
Meer/minder besteed dan beschikbaar -26.848 -395.351

 

Toelichting

Algemeen
De Debman Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten. Naast de jaarlijkse vrijval van het stamvermogen ontvangt de Stichting incidenteel schenkingen voor specifieke aanvragen. Deze specifieke aanvragen vallen niet te begroten. In de begroting 2023 is alleen de vrijval stamvermogen als inkomstenstroom opgenomen.