Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Debman Stichting Jaarverslag 2021

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715

 

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit:

J.C.M. Uleman-de Bree voorzitter
C. Mol secretaris/penningmeester
J.W.A. Andriessen lid

 

De Debman Stichting heeft onder andere ten doel:

  • De bevordering van wetenschappelijk onderzoek;
  • Het ondersteunen van sociale projecten;
  • Het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek;
  • Het ondersteunen van projecten op het gebied voeding, gezondheid, onderwijs, medische hulp, cultuur en natuur; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

In maart 2021 overleed, na een kort ziekbed, de oprichter van de Debman Stichting de heer Uleman. Het bestuur van de stichting zal zijn inspirerende leiding en enthousiasme node missen. De financiële consequenties voor de stichting zijn in de jaarrekening nader uiteen gezet.

In 2021 werd € 585.381 aan de doelstelling besteed (2020: € 159.998). De som van de nieuwe toezeggingen, groot € 602.379 werd verlaagd met € 16.998 als gevolg van een aantal onderschrijdingen van projectbudgetten, welke veelal verband houden met de Corona/Covid 19 pandemie.

Voorts wordt er verwezen naar het standaard formulier publicatie ANBI stichtingen.

De belangrijkste toezeggingen in 2021 waren (afgerond):

Utrechts Medisch Centrum “Onderzoek Tricals” 2021-2023 € 265.000
Utrechts Medisch Centrum “Onderzoek Tricals” 2024-2026 € 272.500
Nederlands Danstheater “Uitblinkers” 2020/2021 € 28.000
Boodschappen Begeleidingsdienst “Groeps- en alternatieve activiteiten” € 20.000

In het boekjaar 2021 werd de vierde termijn van de stamvermogensstorting groot € 1.250.000 ontvangen.

Het boekjaar 2021 sluit met een vermogenstoename van € 679.649 (vorig jaar een toename van € 2.479.926).

Na balansdatum heeft de Stichting een donatie toegezegd voor aanstelling straatpastoor voor de jaren 2023 tot en met 2027 (€ 170.000).

Den Haag, juli 2022

Namens het Bestuur, J.C.M. Uleman-de Bree

 

Begroting

Begroting 2022 – 2024 (in euro’s)
  2022 2023 2024
Algemene reserve 30.621 0 0
Beschikbaar uit stamvermogen 270.000 200.000 200.000
Toegezegde schenking 0 0 0
Toegezegde donaties -197.500 0 0
Rentekosten -30.000 0 0
Overige kosten -60.000 -63.000 -66.000
     
Beschikbaar voor doelstelling 13.121 137.000 134.000

 

Toelichting

Voor 2023 wordt de schenking mede bepaald door de uitgaven die in 2023 aanvullend worden toegezegd. Uitgangspunt is dat het stamvermogen cf. de schenkingsakten niet worden aangetast.

 

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten (in Euro’s)
  2021 2020
BATEN    
     
Ontvangen donatie 100.000 200.000
     
Overige baten    
Ontvangen rente 0 0
     
     
SOM DER BATEN 100.000 200.000
     
LASTEN    
     
Besteed aan doelstelling    
Donaties -583.382 -159.999
     
Overige lasten    
Salarissen en sociale lasten -19.251 -31.007
Overige kosten -31.477 -18.390
Betaalde interest -34.241 -10.677
Totaal overige lasten -84.969 -60.074
     
     
SOM DER LASTEN 670.351 220.073
     
     
SALDO VAN BATEN EN LASTEN -570.351 -20.073
     
     
Bestemming saldo    
Toevoeging/onttrekking algemene reserve    
Saldo baten en lasten -570.351 -20.073
Besteed uit vrijval stamvermogen 175.000 150.000
Vrijval continuïteits reserve 85.000 
     
Meer/minder besteed dan beschikbaar -395.351 214.927

 

Toelichting

Algemeen
De Debman Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten. De inkomensstroom ligt vast en de begunstigden zijn zelf verantwoordelijk voor hun budgetbeheersing. Derhalve is het opnemen van de begrotingscijfers en een toelichting op de verschillen achterwege gelaten.