Informatie inzake regelgeving voor ANBI.


Debman Stichting Jaarverslag 2020

Debman Stichting
Nieuwe Uitleg 15
2514 BP  Den Haag
KvK-nummer 27281681
RSIN/fiscaalnummer 8153.09.715

 

Bestuur

Het Bestuur bestaat uit:

mevrouw J.C.M. de Bree voorzitter
de heer C. Mol secretaris/penningmeester
de heer J.W.A. Andriessen lid

 

De Debman Stichting heeft ten doel:

  • De bevordering van wetenschappelijk onderzoek;
  • Het ondersteunen van sociale projecten;
  • Het bevorderen en initiëren van onderzoeksjournalistiek;
  • Het ondersteunen van projecten op het gebied voeding, gezondheid, onderwijs, medische hulp, cultuur en natuur; en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

In maart 2021 overleed, na een kort ziekbed, de oprichter van de Debman Stichting de heer Uleman. Het bestuur van de stichting zal zijn inspirerende leiding en enthousiasme node missen. De financiële consequenties voor de stichting zijn in de jaarrekening nader uiteen gezet.

In 2020 werd € 159.998 aan de doelstelling besteed (2019: € 243.038). De som van de nieuwe toezeggingen, groot € 196.034 werd verlaagd met € 36.036 als gevolg van een aantal onderschrijdingen van projectbudgetten, welke veelal verband houden met de Corona pandemie.

De belangrijkste toezeggingen in 2020 waren (afgerond): Boodschappen BegeleidingsDienst (€ 35.000) Investico (€ 35.000), de Voedselbank (€ 106.000) en de Kessler Stichting (€ 13.000)

Het beleggingsbeleid is risicomijdend. De liquide middelen staan op een betaalrekening respectievelijk spaarrekening bij een tweetal banken.

In het boekjaar 2020 werd de laatste periodieke schenking van € 200.000 ontvangen. Ook werd in 2020 de derde termijn van de stamvermogenstorting groot € 2.500.000
ontvangen. De overige condities zijn nader uiteengezet in de jaarrekening.

Het boekjaar 2020 sluit met een vermogenstoename van € 2.479.926 (vorig jaar een toename van € 2.387.219).

Den Haag, 8 juni 2021

Namens het Bestuur, J.C.M. de Bree

 

Doelstelling

Nader uitgewerkt verleent de stichting steun aan:

  • talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de regio Den Haag. Dit geschiedt door de uitreiking van stipendia en prijzen. Aanvragen voor uitvoeringen worden niet gehonoreerd.
  • projecten voor ouderen, minderbedeelden en laaggeletterden in de Haagse regio.

De projecten moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • steun is gericht op de realisatie van concrete en duidelijk afgebakende voorstellen. Deze wordt ook toegekend aan langdurige projecten (meestal twee tot vijf jaar). Indicatief gaat het om projecten van minimaal € 15.000,-. De hulp is echter nooit permanent.
  • in principe krijgen projecten geen ondersteuning als deze voor de aanvraag al gedeeltelijk of geheel gerealiseerd zijn.
  • activiteiten en projecten met een overwegend of uitgesproken politiek of religieus karakter komen niet in aanmerking voor een donatie of lening.


Strategie

Projecten kunnen op initiatief van het Bestuur geëntameerd worden, doch ook door aanvragen van belanghebbenden.

Tot de werkzaamheden van de stichting behoren het overbrengen van kennis en het financieren via gift of (renteloze) lening.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Het accent van de stichting ligt op het ondersteunen van autonome grotere projecten binnen de doelstelling. De stichting is actief op zoek naar dergelijke projecten.


Beleid

Het vermogen zal gevormd worden door schenkingen en legaten en op andere wijze verkregen fondsen. Er zal geen actief wervingsbeleid gevoerd worden.

Het vermogen zal risicomijdend worden aangehouden.

In de komende tijd zal het Bestuur streven naar het aangaan van langdurige verplichtingen met bestaande begunstigden en een aantal potentiële begunstigden. Uitgangspunt daarbij zal zijn dat het Bestuur voldoet aan de verplichting om de ontvangen donaties binnen een redelijke tijdsbestek te besteden, zonder daarbij afbreuk te doen aan de zorgvuldige selectieprocedure. Daarbij wordt ook een continuïteitsreserve aangehouden om voldoende middelen beschikbaar te hebben bij mogelijke eventualiteiten.

Het Bestuur verwacht, zoals in het recente verleden, ook in de toekomst geld beschikbaar te kunnen stellen aan getalenteerde studenten en jonge kunstenaars ten behoeve van studie, stages en dergelijke. Hieronder kunnen ook vallen de financiering van masterclasses en concoursen.


Beheer

Een bestuursvergadering wordt twee maal per jaar gehouden. Verder is er telefonisch en schriftelijk contact.

Het Bestuur ontvangt geen beloning. Voor het personeel is een individuele salarisregeling van toepassing.

Na afloop van het boekjaar (gelijk aan het kalenderjaar) zal een jaarverslag ter goedkeuring aan het Bestuur worden gepresenteerd.

 

Begroting

Begroting 2021 – 2023 (in euro’s)
  2021 2022 2023
Algemene reserve 426.000
Beschikbaar uit stamvermogen 175.000 200.000 200.000
Toegezegde schenking 75.000
Toegezegde donaties 591.000
Rentekosten 32.000 30.000 32.000
Overige kosten 53.000 57.000 60.000
     
Beschikbaar voor doelstelling 0 113.000 108.000

 

Toelichting

Voor 2021 wordt de schenking mede bepaald door de uitgaven die in 2021 aanvullend worden toegezegd. Uitgangspunt is dat het stamvermogen cf. de schenkingsakten niet wordt aangetast.
Voor 2021 is alleen nog maar geld beschikbaar als de nieuw toegezegde bestedingen door een additionele schenking worden gedekt.
Eind 2021 zal het bedrag van de schenking in 2021 moeten worden geactualiseerd op basis van de dan beschikbare gegevens.

 

Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten (in Euro’s)
  2020 2019
BATEN   (herzien)
     
Ontvangen donatie 200.000 200.000
     
Overige baten    
Ontvangen rente 0 304
     
     
SOM DER BATEN 200.000 200.304
     
LASTEN    
     
Besteed aan doelstelling    
Donaties 159.999 243.038
     
Overige lasten    
Salarissen en sociale lasten 31.007 38.426
Overige kosten 18.390 31.621
Betaalde interest 10.677 0
Totaal overige lasten 60.074 70.047
     
     
SOM DER LASTEN 220.073 313.085
     
     
SALDO VAN BATEN EN LASTEN -20.073 -112.781
     
     
Bestemming saldo    
Toevoeging/onttrekking algemene reserve    
Saldo baten en lasten -20.073 -112.781
Besteed uit vrijval stamvermogen 150.000 100.000
     
     
Meer/minder besteed dan beschikbaar 129.927 -12.781

 

Toelichting

Algemeen
De Debman Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De jaarrekening wordt opgesteld in euro’s.

Vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van een afschrijving naar tijd.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de inkomsten uit giften, alsmede de overige baten enerzijds en de kosten voor toegezegde donaties, uitvoeringskosten eigen organisatie en overige lasten anderzijds.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

 

De begroting is geen belangrijk stuurelement voor de beheersing van de activiteiten. De inkomensstroom ligt vast en de begunstigden zijn zelf verantwoordelijk voor hun budgetbeheersing. Derhalve is het opnemen van de begrotingscijfers en een toelichting op de verschillen achterwege gelaten.